Algemene Voorwaarden Colorspace BV

Algemeen

1. www.colorspace.nl is een trademark en website van Colorspace BV.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en overeenkomsten van Colorspace BV. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

3. Colorspace BV heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

4. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.

 

Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen en offertes van Colorspace BV zijn vrijblijvend.

2. Colorspace BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Een overeenkomst tussen Colorspace BV en de afnemer komt tot stand nadat de afnemer via de webshop alle verplichte gegevens heeft verstuurd.

 

Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in euro en worden uitsluitend in euro’s op de website aangegeven, exclusief accijns en omzetbelasting (btw). Bezorgkosten worden separaat vermeld indien van toepassing.

2. De factuur wordt bij bestelling naar uw (e-mail)adres verzonden. Start productie vindt plaats na betaling van het factuurbedrag.

 

Bezorging en leveringstermijnen

1. Leveringen zijn alleen mogelijk naar de in de webshop aangegeven landen. 

2. De totale kosten zijn te checken in uw winkelwagen voordat de bestelling definitief wordt. 

3. Leveringen geschieden over het algemeen zo spoedig mogelijk na bestelling. In de praktijk zal het gemiddeld tussen de 1 tot 4 werkdagen zijn vanaf het moment van betaling. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Colorspace BV overschreden wordt, zal Colorspace BV de afnemer hiervan via e-mail of per telefoon in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Colorspace BV te ontbinden, door dit schriftelijk (brief of e-mail) aan Colorspace BV te melden.

5. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Colorspace BV het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort worden.

6. Colorspace BV behoudt zich het recht om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

 

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Colorspace BV totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Colorspace BV zijn voldaan.

 

Risico

1. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Colorspace BV. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Colorspace BV kunnen worden uitgesloten.

 

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

1. Colorspace BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

 

Afkoelingsperiode

1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Colorspace BV te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolgde bovenstaand artikel wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk aan Colorspace BV te melden. De afnemer dient het product - na overleg met Colorspace BV - te sturen naar een door Colorspace BV vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Colorspace BV ingevolge bovenstaand artikel heeft herroepen, zal Colorspace BV deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Colorspace BV het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.

4. Colorspace BV behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de afnemer (anders dan die van Colorspace BV of de leverancier van het product) is beschadigd.

5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Colorspace BV schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Colorspace BV de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Colorspace BV heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

 

Klachten

1. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij Colorspace BV, bereikbaar via e-mail: info@colorspace.nl voorzien van ordernummer en evt. aangevuld met foto’s.

2. Colorspace BV zal binnen de kortst haalbare termijn de klacht oplossen, vaak door middel van het overnieuw drukken en uitleveren van de bestelling.

3. Wanneer de bestelling wordt geaccepteerd, vervalt het recht op reclamatie.

4. Colorspace BV zal de afnemer hierover per mail berichten.

 

 

Persoonsgegevens

1. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

2. Het e-mailadres van de afnemer zal worden opgenomen in een centraal bestand van Colorspace BV. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer geïnformeerd te houden via de maandelijkse nieuwsbrief. Indien de afnemer hier geen prijs op stelt, kan deze zich eenvoudig afmelden. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Colorspace BV verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

 

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Colorspace BV website, waaronder zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Colorspace BV. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Colorspace BV, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het voorbeelden en informatie dat bij de proefpakketten geleverd wordt, berusten tevens bij Colorspace BV. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Colorspace BV, de Colorspace BV informatie te kopiëren en/of te bewerken.

3. Afnemers en bezoekers van de Colorspace BV website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Colorspace BV geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Colorspace BV is het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Colorspace BV en de afnemer zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.

 

Correspondentie

1. Alle correspondentie op basis van deze koopvoorwaarden vindt plaats met Colorspace BV (de contactgegevens staan vermeld op de website).

2. Colorspace BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer 30135821

3. Het BTW identificatienummer is NL801870975B01